Kdo jsme?

Hlavou tohoto sboru - společenství věřících - je náš Spasitel, Záchrance, Pán Ježíš Kristus. Tato místní křesťanská církev nepatří k žádné registrované náboženské, spolkové organizaci. Sbor - církev odpovídá přímo a výlučně Pánu Ježíši Kristu, ne žádné synodní či mezisborové radě, ani biskupovi nebo jakékoli jiné osobě či orgánu. Utváření církevních svazů (denominací) z většího počtu místních sborů pod jedním jménem je v přímém rozporu s apoštolským učením v Písmech Nové smlouvy (Nového zákona) a představuje oddělení od ostatních věřících Křesťanů v Pána Ježíše. 

Bible, Písma Staré a Nové smlouvy v původních jazycích (hebrejština a řečtina), jsou Bohem vdechnutým (inspirovaným) zjevením, tedy vrcholnou a jedinou autoritou, které se má každý věřící Křesťan podřídit. Proto nečiníme nic, pro co nemáme přímé pokyny a příkazy v Bibli. Naopak, je naší touhou a cílem plnit vše, co Bůh ve svatých Písmech přikazuje. 


K tomuto místnímu sboru přísluší a může příslušet každý, kdo prokáže svůj osobní poměr víry k Spasiteli Ježíši Kristu, kdo žije čistým, mravným životem podle Božích požadavků v Bibli, a kdo nezastává žádné bludy. Ti, kdo k sboru přísluší, se těší všem výsadám, které Bůh ve své lásce a milosti udělil všem svým dětem, a zároveň uznávají svou odpovědnost vůči Bohu a Pánu Církve a k místnímu sboru a podrobují se sborové výchově a kázni. 

V souladu s Božími pokyny a příkazy v Písmech Nové smlouvy sbor není rozdělen na "duchovenstvo a laiky". Podle apoštolského učení a praxe sbor je spravován staršovstvem, kolektivem starších bratrů - dohlížitelů a hlásání Božího Slova je obstaráno bezúhonnými bratry, kteří k tomu mají duchovní dar (charisma). Podobně je tomu i s ostatními službami.